ResPublica eesmärk on seista noorte huvide eest kohalikul ja üleriiklikul tasandil. Meie ühendus annab noortele võimaluse osaleda ühiskonnaelu kujundavates demokraatlikes otsustusprotsessides. Noori ei tohi käsitleda kui probleemi või kulu, vaid neid tuleb väärtustada. Võimaldades noortel omandada vajalikud oskused ja teadmised anname neile vahendid, mille abil saavad nad oma kodukohta kujundada. Isamaaline konservatiivne maailmavaade algabki just kodukohast (vallast, linnast). Noorte arvamust kuulda võttes on meil võimalik luua keskkond, kus nad sooviksid elada ka tulevikus ja sellest võidab terve ühiskond.

ResPublica peamised seisukohad:

  1. Kohalik omavalitsus peab seisma selle eest, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu esindaja(te)l peab olema õigus kaasa rääkida volikogu otsustes. Haldusreform peab suurendama noorte kaasatust.
  2. Ettevõtlus on prioriteet. Seame eesmärgiks noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmise kohaliku tasandi ettevõtlust edendavate organisatsioonide kaasabil (näiteks Rajaleidja, maakondlikud arenduskeskused jt).
  3. Toetame kaasava eelarve kasutusele võtmist kõikides omavalitsustes, eesmärgiga kaasata noori kohaliku elu edendamisse.
  4. Noortel peavad kodu lähedal olema piisavad ja taskukohased võimalused eneseteostuseks ja ühisteks tegevusteks. Seda nii spordis, kultuuris kui ka enesearendamises, eriti koolivaheaegadel.
  5. Noorte tööpuuduse vähendamiseks pakub omavalitsus koostöös ettevõtjatega erinevaid praktikavõimalusi noortele kodu lähedal, et noor oleks teadlik kodukoha võimalustest. Seejuures näitab kohalik omavalitsus eeskuju, pakkudes rohkem võimalusi praktikaks kõigis oma asutustes (sh. (linna)planeerimine, ettevõtluse korraldamine jne).
  6. Väärtustame emakeelt! Iga kohalik omavalitsus peab pakkuma eesti keele õpet võimalikult varakult.
  7. Toetame sidusa ja rohelise elukeskkonna loomist. Peame oluliseks, et omavalitsuses oleks võimalik liigelda ühistransporti ja kergliiklusteid kasutades, vajadusel uuendame ning arendame ühistranspordi- ja kergliiklusteede võrgustikku.
  8. Toetame haridusinnovatsiooni ja hariduse paindlikkust. Peame oluliseks, et noor saaks omandada konkurentsivõimelist haridust talle sobival ajal ja viisil.
  9. Kohalik omavalitsus peab olema tulevikku vaatav. Oluline on kasutusele võtta uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi majandamisel ning teenuste pakkumisel.
  10. Kohalikud omavalitsused peavad rohkem tähelepanu pöörama noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Noored on tuleviku jõud! Noorte edasiviivad ideed muudavad elukeskkonna kaasaegseks, tulevikku vaatavaks ja keskkonnasõbralikumaks.

ResPublica on jõud, mis kaasab noori ja teotahtelisi inimesi ning pakub neile võimaluse viia ennast kurssi Eesti asjadega ja võimalust ajada noorte asja paremini!