I ÜLDSÄTTED

1. ResPublica on iseseisev mittetulundusühing, mille tegevust reguleerib põhikiri.

2. ResPublica (edaspidi Ühendus) on vabatahtlik noorteühendus, mille tegevus juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja muudest Ühenduse sisedokumentidest ning heast tavast.

3. Ühenduse tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel ja Ühenduse juhtorganite valitavusel.

4. Ühendusel on õigus omada sümboolikat, pitsatit ja pangaarvet.

5. Ühenduse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

6. Ühenduse põhieesmärkideks on:

6.1. noorte harimine ühiskonnaelu olulistel teemadel;
6.2. noorte analüüsi- ja otsustusvõime arendamine;
6.3. liikmete ühiste huvide eest seismine;
6.4. noorte ühiskondliku aktiivsuse ja kaasatuse suurendamine;
6.5. osalemine Eesti poliitika kujundamises.

II ÜHENDUSE LIIKMED

7. Ühenduse liikmed

7.1. on vanuses 15 (viisteist) kuni 35 (kolmkümmend viis);
7.2. tunnustavad käesolevat põhikirja ning on avaldanud soovi osaleda Ühenduse tegevustes ning selle eesmärkide saavutamises;

8. Ühendusega liitumine

8.1. Soovi ResPublica liikmeks saada väljendatakse vormis, mis väljendab isiku tahet.
8.2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise korra määrab Ühenduse eestseisus.

9. Ühenduse liikmete õigused

9.1. osaleda organisatsiooni tegevuses kooskõlas selle tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
9.2. valida ja olla valitud Ühenduse juhtorganitesse valimiskorras sätestatud korras;
9.3. täisealistel liikmetel on õigus kandideerida Ühenduse esimehe, eestseisuse või revisjonikomisjoni liikme kohale;
9.4. esitada Ühenduse juhatusele ettepanekuid ühenduse töö parandamiseks ja Ühenduse eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks;
9.5. lahkuda Ühendusest vabatahtliku otsuse alusel, teatades oma otsusest kirjalikult Ühenduse juhatust või peasekretäri;
9.6. taotleda ühenduselt toetust Ühenduse egiidi all teostatavate tegevusplaanide ja ideede ellu rakendamiseks.

10. Ühenduse liige on kohustatud:

10.1. täitma ühenduse põhikirja;
10.2. järgima Ühenduse juhtorganite otsuseid;
10.3. oma käitumisega Ühenduse mainet kõrgel hoidma.

11. Väljaarvamise kord

11.1. liige võib Ühendusest lahkuda, esitades Ühenduse eestseisusele või peasekretärile sellekohase kirjaliku avalduse;
11.2. Ühenduse eestseisus võib liikme ühendusest välja arvata, kui tema tegevus on vastuolus ühenduse põhikirja, eesmärkide, juhtorganite otsustega või kui ta on oluliselt rikkunud üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinorme või kui ta on kahjustanud ühenduse mainet või varalist seisundit;
11.2.1. Liikme väljaarvamise otsus peab olema eestseisuse poolt konsensuslik.
11.3. Ühenduse liikmelisus lõppeb isiku 36 (kolmekümne kuue) aastaseks saamise ning isiku surma korral.

II JUHTIMINE

12. Üldkogu

12.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on ühenduse liikmete üldkogu (seaduse tähenduses mittetulundusühingu üldkoosolek), mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas ühenduse eestseisuse kutsel või vähemalt kümnendiku ühenduse liikmete kirjalikul nõudmisel, siis kui on vaja teostada üldkogu pädevusse kuuluvaid toiminguid või siis kui organisatsiooni huvid seda nõuavad;
12.2. Üldkogul võivad osaleda ja hääletada kõik ühenduse liikmed;
12.3. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neliteist (14) päeva;
12.4. Üldkogu pädevusse kuulub:
12.4.1. põhikirja heakskiitmine ning muutmine;
12.4.2. juhtorganite valimiskorra kinnitamine;
12.4.3. ühenduse esimehe ja juhatuse valimine;
12.4.4. revisjonitoimkonna valimine.
12.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui üldkogu kokkukutsumisel on järgitud kokkukutsumisele kehtestud tingimusi.
12.6. Üldkogul on õigus täiendada üldkogu päevakorra eelnõu;
12.7. Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogul osalevate liikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud ühenduse põhikirja muutmine, mis nõuab kahe kolmandiku üldkogul osalevate liikmete toetust.

13. Eestseisus

13.1. Ühenduse tegevust juhib üldkogude vahelisel ajal eestseisus, kuhu kuuluvad üldkogu poolt valitud esimees ning eestseisuse liikmed. Esimees valib eestseisuse liikmete seast kuni 2 aseesimeest. Eestseisusesse valitakse 4 või 6 (neli või kuus) liiget.
13.1.1. Korraline eestseisus koguneb vähemalt 1 (üks) kord kuus. Eestseisuse volitused kehtivad uue eestseisuse valimistulemuste kinnitamiseni ühenduse üldkogu poolt. Eestseisus on otsustusvõimeline, kui eestseisuse liikmetele on koosoleku toimumise ajast ja kohast ning päevakorra eelnõust ette teatatud vähemalt kolm päeva ja eestseisuse koosolekul osalevad vähemalt pooled valitud eestseisuse liikmetest.
13.2. Eestseisus täidab üldkogude vahelisel ajal põhikirjaga määratud ulatuses üldkogu ülesandeid;
13.3. Eestseisus on kohustatud esitama üldkogul tegevusaruande eelmisest üldkogust alates ellu viidud tegevuskavast tulenevatest eesmärkidest ning saavutatud tulemustest;
13.4. Eestseisuse koosolekut juhib ühenduse esimees, kelle äraolekul asendab teda üks aseesimeestest;
13.5. Eestseisus on kohustatud pidama ühenduse liikmete täielikku nimekirja.

14. Revisjonitoimkond

14.1. Revisjonitoimkond allub ainult teda valinud kogule;
14.2. Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe. Toimkonna esimees võib sõnaõigusega osaleda ühenduse juhatuse ja klubide koosolekutel;
14.3. Revisjonitoimkonna põhiülesanne on ühenduse finantskorra järgimise ja majandustegevuse kontrollimine, vähemalt kord aastas revideerib toimkond ühenduse rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist;

IV KLUBID

15.1. Ühenduse liikmed võivad moodustada allühendustena klubisid (seaduse tähenduses osakond). Ühenduse klubi võivad moodustada vähemalt viis ühenduse liiget.
15.2. Klubi võivad moodustada ühenduse liikmed kas haldusüksuse, huviala või mõne muu tunnuse alusel.
15.3. Klubi tegevust juhib klubi liikmete seast eelnimetatute üldkoosolekul valitud juhatus või muu juhtorgan, mille struktuuri, valimise korra ja pädevuse kinnitab klubi üldkoosolek.
15.4. Klubi üldkoosolek koguneb vähemalt korra aastas.
15.5. Klubi võib oma tegevuse paremaks korraldamiseks kinnitada töökorra.
15.6. Klubi moodustamise kinnitab ühenduse eestseisus.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

16.1. Ühenduse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
16.2. Likvideerijateks on eestseisuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
16.3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse MTÜ-ga sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele.